KARNEF

Udruženje za kardionefrologiju Srbije
KARNEF

Nagrađene publikacije za 2021.

Poštovane koleginice i kolege,

Po javnom pozivu, Udruženje za kardionefrologiju Srbije, dodelilo je nagrade za tri najbolje objavljene publikacije u oblasti kardionefrologije za 2021. godinu.

 

Prva nagrada

Sanjin Kovacevic, Milan Ivanov, Maja Zivotic, Predrag Brkic, Zoran Miloradovic, Rada Jeremic, Nevena Mihailovic-Stanojevic, Una Jovana Vajic, Danijela Karanovic, Djurdjica Jovovic, Jelena Nesovic Ostojic:

Immunohistochemical Analysis of 4-HNE, NGAL, and HO-1 Tissue Expression after Apocynin Treatment and HBO Preconditioning in Postischemic Acute Kidney Injury Induced in Spontaneously Hypertensive Rats. Antioxidans. 2021;10(8): 1163. doi: 10.3390/antiox10081163 (IF 6.313)

 

Druga nagrada

Jelena Nesovic Ostojic, Milan Ivanov, Nevena Mihailovic-Stanojevic, Danijela Karanovic, Sanjin Kovacevic, Predrag Brkic, Maja Zivotic, Una Jovana Vajic, Djurdjica Jovovic, Rada Jeremic, Senka Ljubojevic-Holzer, Zoran Miloradovic

Hyperbaric Oxygen Preconditioning Upregulates Heme OxyGenase-1 and Anti-Apoptotic Bcl-2 Protein Expression in Spontaneously Hypertensive Rats with Induced Postischemic Acute Kidney Injury International Journal of Molecular Sciences 2021;22(3):1382 doi: 10.3390/ijms22031382 (IF 5,542)

 

Treća nagrada

Luca Di Lullo, Carlo Lavalle, Michele Magnocavallo, Marco Valerio Mariani, Domenico Giovanni Della Rocca, Paolo Severino, Biagio Raffaele Di Iorio, Domenico Russo, Francesco Summaria, Giovanni Battista Forleo, Claudio Ronco, Massimo Mancone, Cristina Chimenti, Fabio Miraldi, Andrea Natale, Antonio Bellasi

New evidence of direct oral anticoagulation therapy on cardiac valve calcifications, renal preservation and inflammatory modulation International Journal of Cardiology 2021;345:90-97 doi: 10.1016/j.ijcard.2021.10.025 (IF 4,164)

 

Predsednik Udruženja za kardionefrologiju Srbije,

 

Prof. dr Sonja Radenković

 

Galerija 2021

 

 

Program skupa na srpskom jeziku

PROGRAM

 

PETI MEĐUNARODNI KONGRES KARDIONEFROLOGIJE I HIPERTENZJE - KARNEF 2021

Pirot, Srbija, Septembar, 17-19. 2021

 

 

    Petak 17.09. 2021

 

 

Sati

Tema

 

Predavač

8:00 –10:00

Registracija učesnika

 

 

10:00 – 10:30

Svečano otvaranje

 

 

10:30 – 11:00

Uvodno predavanje

 

Kardionefrologija u svetlu

Covid-19 pandemije

 

Dr. Luca Di Lullo MD PhD

I sesija: Kardiovaskularni sistem i Covid-19

(11:00 - 12:10)

 

11:00

11:15

Patofiziologija kardiovaskularnih komplikacija kod Covid-19

 

Assist. Prof. Dr Vladimir Petrović

11:15 –

11:30

Srčana bolest i Covid-19 infekcija

 

Prof. Dr Isidre Vilacosta

11:30 –

11:45

Osobitosti disfunkcije autonomnog nervnog sistema kod pacijenata sa Covid-19

 

Prof. Dr Branislav Milovanović

11:45 –

12:00

Abnormalni krvni pritisak i srčana insuficijencija: patofiziološka, klinička i terapijska razmatranja

 

Prof. Dr Goran Koraćević

12:00 –

12:10

Diskusija

 

 

12:10 – 12:20

Pauza

 

 

12:20 –12:50

Plenarno predavanje

Matične ćelije kod oboljenja pluća, srca i bubrega- terapijska realnost

 

Prof. Dr Stevo Najman


 

II sesija: Bubreg i COVID-19

(12:50 - 14:15)

 

12:50 –

13:05

Patogenetski mehanizmi akutnog oštećenja bubrega kod Covid-19 infekcije

 

Dr Luca Di Lullo MD PhD

13:05 –

13:20

Akutno oštećenje bubrega kod pacijenata sa Covid-19

 

Prof. Dr Rafael Ponikvar

13:20 –

13:35

Već postojeće hronične bolesti bubrega i

Covid-19 infekcija

 

Prof. Dr Robert Ekart

13:35 –

14:05

Pacijenti na hemodijalizi i Corona-2 virusna bolestspecifične ili nespecifične promene?

 

Prof. Dr Bernard Canaud

14:05 – 14:15

Diskusija

 

 

III sesija: Šta je važno za razumevanje faktora rizika i markera za nastanak udruženih srčanih i bubrežnih bolesti kod Covid-19 infekcije?

(14:15- 15:10)

 

14:15 – 14:30

Prediktori oštećenja bubrega kod Covid-19 infekcije

 

Dr Gordana Peruničić Peković MD PhD

14:30 – 14:45

Novi nalazi o ulozi vode i elektrolitnog disbalansa kod komplikacija izazvanih Covid-19 infekcijom

 

Assis. Prof. Dr Davide Viggiano

14:45 – 15:00

Gojaznost, CKD i Covid-19- ishodi

 

Prof. Dr Radovan Hojs

15:00 – 15:10

Diskusija

 

 

15:10 –

16:00

Pauza za ručak

 

 

16:00 –

17:00

Poster sesija

 

Predsednik:

Assist. Prof. Dr Vladimir Petrović

Prof. Dr Sebastjan Bevc

         


 

IV sesija: Eksperimentalna kardionefrologija

(17:00 - 18:25)

 

17:00 – 17:15

Predkondicioniranje hiperbaričnog kiseonika povećava tkivnu ekspresiju hem oksigenaze-1 i anti-apoptotičnog Bcl-2 u spontano hipertenzivnim pacovima sa indukovanom postishemijskom akutnom bubrežnom bolešću

 

Prof. Dr Jelena Nešović Ostojić

17:15 – 17:30

Efekti lečenja apocininom i hiperbaričnog predkondicioniranja kiseonika na 4-HNE tkivnu ekspresiju u eksperimentalnom modelu ishemijske akutne bubrežne bolesti kod spontano hipertenzivnih pacova

 

 

Assist. Sanjin Kovačević

17:30 – 17:45

Poređenje efekata lečenja losartanom suplementiranim sintetičkim ili prirodnim antioksidantima na progresiju fokalne segmentalne glomeruloskleroze kod hipertenzivnih pacova

 

Dr Danijela Karanović MD PhD

17:45 – 18:00

Mogući pristupi i perspective lečenja hroničnih bubežnih bolesti- novi uvid u molekularnu pozadinu bubrežne fibroze

 

Assist. Dr Maja Životić

18:00 – 18:15

Molekul adhezije neuronskih ćelija, ekspresija Aquaporin-a 1 i uloga u migraciji ćelija kod karcinoma bubrežnih ćelija (RCC)

 

Sanja Ćirović PhD

18:15 – 18:25

Diskusija

 

 

18:25 – 19:00

Pauza

 

 

19:00 – 21:00

Koktel dobrodošlice

 

 

         

           


 

 

 

Subota 18.09.2021

 

V sesija: Pulmo-kardio-bubrežna interakcija kod Covid-19

(8:00 – 8:55)

 

8:00 – 8:15

Etiopatogenetski aspekti pulmo-kardio-bubrežne interakcije u Covid-19

 

Prof. Dr Tatjana Pejčić

8:15 – 8:30

Sepsa kod Covid-19 i kardiorenalni poremećaji- dijagnostički i terapijski pristupi

 

Assist. Prof. Dr Zorica Dimitrijević

8:30 – 8:45

DPP-4 inhibitori u prevenciji/lečenju plućne fibroze, srčanih i bubrežnih oštećenja izazvanih Covid-19 – Pregled odobrenih i novih inhibitora

 

Prof. Dr Andrija Šmelcerović

8:45 – 8:55

Diskusija

 

 

8:55 –

9:25

Plenarno predavanje

Pulmo-Renalni i Reno-Pulmonarni sindrom sa aspekta diferencijalne dijagnoze i lečenja

 

Prof. Dr Sonja Radenković

VI sesija: Hematološke komplikacije kod bolesti srca i bubregamehanizam i lečenje

(09:25 - 10:05)

 

09:25 – 09:40

Molekularne osnove anemije u Covid-19 infekciji

 

Dr Antonio Belassi MD PhD

09:40 – 09:55

Sadašnjost i budućnost lečenja anemije kod pacijenata sa srčanim ibubrežnim oboljenjima

 

Dr Milica Petrović MD PhD

09:55 – 10:05

Diskusija

 

 

10:05 –

10:35

Plenarno predavanje

Trajna tragedija nedostatka gvožđa u srčanoj insuficijenciji.Nije traženo, nije nađeno, nije lečeno ili je lečeno na pogrešan način

 

Prof. Dr Donald Silverberg

10:3510:50

Pauza

 

 


 

10:5012:25

Edukativni seminar

Pitajte stručnjake!

10:50 – 11:05

Značaj prediktora oštećenja srca kod pacijenata sa Covid-19 infekcijom

 

Prof. Dr Nataša Marković-Nikolić

11:05 – 11:20

Značaj funkcionalnih CVS testova u proceni i lečenju pacijenata sa Covid-19 i kardiovaskularnim komplikacijama

 

Prof. Dr Milica Dekleva

11:20 – 11:35

Da li je potrebno merenje glomerulske filtracije kod pacijenata sa akutnim respiratornim sindromom?

 

Prof. Dr Robert Ekart

11:35 – 12:00

Povezanost redox biomarkera sa nalazima oštećenja više organa u Covid-19

 

Prof. Dr Tatjana Simić

12:00 – 12:15

Magnetna rezonanca u kardiologiji

 

Dr Nikola Laban

12:15 – 12:25

Pitanja i odgovori

 

 

12:25 – 13:10

Mini simpozijum: Upotreba suplemenata danasneophodnost ili moda?

 

 

13:10

Slobodne aktivnosti

 

 


 

Nedelja 19.09.2021

 

VII sesija: Covid-19 kod pacijenata sa transplantiranim bubregom – rano otkrivanje, mehanizmi, lečenje i zaštita

(8:00-8:55)

 

8:008:15

Stratisfikacija faktora rizika kod pacijenata sa transplantiranim bubregom

 

Dr Neven Vavić

8:15 – 8:30

Covid-19 pneumonija kod pacijenata sa transplantiranim bubregom- terapijski izazov

 

Assist. Prof. Dr Branka Mitić

8:30 – 8:45

Covid-19 i transplantacija bubrega: Ishodi, imunosupresija, praćenje i operativni izazov

 

Prof. Dr Jadranka Buturović-Ponikvar

8:45 – 8:55

Diskusija

 

 

          VIII sesija: Diabetes mellitus, Covid-19

i kardiorenalna oštećenja

(8:55 - 10:20)

 

8:55 – 9:10

Efekti Covid-19 na kardiorenalni system kod pacijenata sa diabetes mellitusom

 

Dr Radmila Novaković MDPhD

9:10 – 9:25

Zašto su pacijenti sa dijabetesom i Covid-19 visokorizična populacija kada uzmemo u obzir ishod bolesti?

 

Dr Zorica Rašić MD PhD

9:25 – 9:40

Uticaj COVID-19 na dijabetesnu bolest bubrega

 

Prof. Dr Sebastjan Bevc

9:40 – 9:55

Novi aspekti lečenja diabetes mellitus-a – da li smo na putu preventivne terapije kardiorenalnih oštećenja?

 

Prof. Dr Slobodan Antić

9:55 –

10:10

DPP-4 inhibitori u prevenciji/lečenju plućne fibroze, srčanih i bubrežnih oštećenja izazvanih Covid-19 : Mehanizam delovanja

 

Assist. Katarina Tomović

10:10 –

10:20

Diskusija

 

 

10:2010:35

Pauza

 

 


 

IX sesija: Covid-19 i hipertenzija:

Šta znamo, a šta ne znamo

(10:35 – 11:30)

 

10:35 – 11:05

RAA sistem kao priča bez kraja – koje su njegove kliničke implikacije za plućna, kardiovaskularna i bubrežna oštećenja?

Uticaj RAAS inhibitora na ishod kod Covid-19 pacijenata

 

Prof. Dr Vassilios Vassiliou MD PhD

11:05 – 11:20

Hiperaktivnost simpatičkog nervnog sistema kod hipertenzije i kardiorenalnih komplikacija

 

Prof. Dr Sonja Radenković

11:20 – 11:30

Diskusija

 

 

11:30 – 11:40

Pauza

 

 

11:40 – 12:10

Forum za mlade lekare

Mladi u kardionefrologiji

 

12:10 – 12:55

OKRUGLI STO

Pulmo-Kardio-Bubrežna oštećenja danas – koliko smo daleko od pravog rešenja problema?

Moderatori

Prof. Dr Sonja Radenković

Prof. Dr Mario Timio

Prof. Dr Goran Koracević

Assist. Prof. Dr Branka Mitić

Dr Neven Vavić

12:55 – 13:55

Zaključci i zatvaranje kongresa

 

 

 

 

 

U Pirotu je završen Peti međunarodni kongres kardionefrologije i hipertenzije- Karnef 2021

Kongres je okupio preko dvesta učesnika, lekara, biohemičara i farmaceuta. Posle devet uspešno organizovanih međunarodnih sastanaka Udruženja za kardionefrologiju Srbije, ovaj deseti je predstavljao poseban i najteži izazov, obzirom da je organizovan u uslovima svetske  pandemije i pogoršanja epidemiološke situacije u zemlji.

Zahvaljujući velikom trudu i entuzijazmu organizatora, dobrom odzivu predavača, podršci grada Pirota, podružnice SLD Pirot i regionalne lekarske komore za jugoistočnu Srbiju, može se reći da je Peti kongres kardionefrologije i hipertenzije jedan od najboljih skupova srpske kardionefrologije i da je u potpunosti opravdao očekivanja. Tematika, sadržaj i kvalitet predavanja, su bili glavni elementi zajedničke procene predavača i slušalaca, da Kongres zaslužuje odličnu ocenu.

Svoje radove saopštio je multidisciplinarni tim predavača- eminentnih stručnjaka iz zemlje i inostranstva. Glavna tema Kongresa je bila Kardionefrologija u svetlu pandemije sa Covidom-19. Prezentovana su najnovija saznanja o mehanizmima multiorgan- oštećenja u ovoj bolesti, njenim kliničkim manifestacijama, dijagnostičikim i terapijskim protokolima, sa posebnim osvrtom na akutne i hronične komplikacije na srcu, plućima i bubrezima. Obrađeno je i pitanje uticaja Covida-19 na specifične populacije, kao što su pacijenti sa šećernom bolešću i oni na dijalizi, kao i oni sa transplantiranim bubregom.

U okviru tri dana rada Kongresa, održano je devet sesija, tri plenarna predavanja, jedan edukativni seminar, poster prezentacija i forum za mlade lekare. Kongres je zatvoren okruglim stolom na temu: Pulmo-kardio-renalna oštećenja danas- koliko smo daleko od realnih rešenja ovog problema? Posebnost ovog okruglog stola bila je u neposrednoj mogućnosti da se pored tima predavača ukljuće i učesnici kongresa sa svojim komentarima, pitanjima i predlozima. Još jednom je istaknuta neophodnost bolje saradnje kardiologa, pulmologa i nefrologa u svakodnevnoj kliničkoj praksi, a ne samo na akademskim sastancima. Ova saradnja bi doprinela ne samo boljem poznavanju interakcije organa i organskih sistema, lečenju i dijagnostici bolesti, već i njihovoj prevenciji, što je imperativ moderne medicine.

Neka ova poruka bude Vaš osnovni motiv u radu sa bolesnim čovekom, a neka ovakvi sastanci pomognu ostvarivanju tog cilja

RAZJASNITI PROŠLO, SHVATITI SADAŠNJE I PREDVIDETI BUDUĆE: TO JE ZADATAK LEKARA

 

DOVIĐENJA DO KARNEFA 2023 GODINE!

Program skupa 2021

Vi ste ovde: Home karnef 2021 ss