KARNEF

Udruženje za kardionefrologiju Srbije
KARNEF

Program skupa na srpskom jeziku

PROGRAM

 

PETI MEĐUNARODNI KONGRES KARDIONEFROLOGIJE I HIPERTENZJE - KARNEF 2021

Pirot, Srbija, Septembar, 17-19. 2021

 

 

    Petak 17.09. 2021

 

 

Sati

Tema

 

Predavač

8:00 –10:00

Registracija učesnika

 

 

10:00 – 10:30

Svečano otvaranje

 

 

10:30 – 11:00

Uvodno predavanje

 

Kardionefrologija u svetlu

Covid-19 pandemije

 

Dr. Luca Di Lullo MD PhD

I sesija: Kardiovaskularni sistem i Covid-19

(11:00 - 12:10)

 

11:00

11:15

Patofiziologija kardiovaskularnih komplikacija kod Covid-19

 

Assist. Prof. Dr Vladimir Petrović

11:15 –

11:30

Srčana bolest i Covid-19 infekcija

 

Prof. Dr Isidre Vilacosta

11:30 –

11:45

Osobitosti disfunkcije autonomnog nervnog sistema kod pacijenata sa Covid-19

 

Prof. Dr Branislav Milovanović

11:45 –

12:00

Abnormalni krvni pritisak i srčana insuficijencija: patofiziološka, klinička i terapijska razmatranja

 

Prof. Dr Goran Koraćević

12:00 –

12:10

Diskusija

 

 

12:10 – 12:20

Pauza

 

 

12:20 –12:50

Plenarno predavanje

Matične ćelije kod oboljenja pluća, srca i bubrega- terapijska realnost

 

Prof. Dr Stevo Najman


 

II sesija: Bubreg i COVID-19

(12:50 - 14:15)

 

12:50 –

13:05

Patogenetski mehanizmi akutnog oštećenja bubrega kod Covid-19 infekcije

 

Dr Luca Di Lullo MD PhD

13:05 –

13:20

Akutno oštećenje bubrega kod pacijenata sa Covid-19

 

Prof. Dr Rafael Ponikvar

13:20 –

13:35

Već postojeće hronične bolesti bubrega i

Covid-19 infekcija

 

Prof. Dr Robert Ekart

13:35 –

14:05

Pacijenti na hemodijalizi i Corona-2 virusna bolestspecifične ili nespecifične promene?

 

Prof. Dr Bernard Canaud

14:05 – 14:15

Diskusija

 

 

III sesija: Šta je važno za razumevanje faktora rizika i markera za nastanak udruženih srčanih i bubrežnih bolesti kod Covid-19 infekcije?

(14:15- 15:10)

 

14:15 – 14:30

Prediktori oštećenja bubrega kod Covid-19 infekcije

 

Dr Gordana Peruničić Peković MD PhD

14:30 – 14:45

Novi nalazi o ulozi vode i elektrolitnog disbalansa kod komplikacija izazvanih Covid-19 infekcijom

 

Assis. Prof. Dr Davide Viggiano

14:45 – 15:00

Gojaznost, CKD i Covid-19- ishodi

 

Prof. Dr Radovan Hojs

15:00 – 15:10

Diskusija

 

 

15:10 –

16:00

Pauza za ručak

 

 

16:00 –

17:00

Poster sesija

 

Predsednik:

Assist. Prof. Dr Vladimir Petrović

Prof. Dr Sebastjan Bevc

         


 

IV sesija: Eksperimentalna kardionefrologija

(17:00 - 18:25)

 

17:00 – 17:15

Predkondicioniranje hiperbaričnog kiseonika povećava tkivnu ekspresiju hem oksigenaze-1 i anti-apoptotičnog Bcl-2 u spontano hipertenzivnim pacovima sa indukovanom postishemijskom akutnom bubrežnom bolešću

 

Prof. Dr Jelena Nešović Ostojić

17:15 – 17:30

Efekti lečenja apocininom i hiperbaričnog predkondicioniranja kiseonika na 4-HNE tkivnu ekspresiju u eksperimentalnom modelu ishemijske akutne bubrežne bolesti kod spontano hipertenzivnih pacova

 

 

Assist. Sanjin Kovačević

17:30 – 17:45

Poređenje efekata lečenja losartanom suplementiranim sintetičkim ili prirodnim antioksidantima na progresiju fokalne segmentalne glomeruloskleroze kod hipertenzivnih pacova

 

Dr Danijela Karanović MD PhD

17:45 – 18:00

Mogući pristupi i perspective lečenja hroničnih bubežnih bolesti- novi uvid u molekularnu pozadinu bubrežne fibroze

 

Assist. Dr Maja Životić

18:00 – 18:15

Molekul adhezije neuronskih ćelija, ekspresija Aquaporin-a 1 i uloga u migraciji ćelija kod karcinoma bubrežnih ćelija (RCC)

 

Sanja Ćirović PhD

18:15 – 18:25

Diskusija

 

 

18:25 – 19:00

Pauza

 

 

19:00 – 21:00

Koktel dobrodošlice

 

 

         

           


 

 

 

Subota 18.09.2021

 

V sesija: Pulmo-kardio-bubrežna interakcija kod Covid-19

(8:00 – 8:55)

 

8:00 – 8:15

Etiopatogenetski aspekti pulmo-kardio-bubrežne interakcije u Covid-19

 

Prof. Dr Tatjana Pejčić

8:15 – 8:30

Sepsa kod Covid-19 i kardiorenalni poremećaji- dijagnostički i terapijski pristupi

 

Assist. Prof. Dr Zorica Dimitrijević

8:30 – 8:45

DPP-4 inhibitori u prevenciji/lečenju plućne fibroze, srčanih i bubrežnih oštećenja izazvanih Covid-19 – Pregled odobrenih i novih inhibitora

 

Prof. Dr Andrija Šmelcerović

8:45 – 8:55

Diskusija

 

 

8:55 –

9:25

Plenarno predavanje

Pulmo-Renalni i Reno-Pulmonarni sindrom sa aspekta diferencijalne dijagnoze i lečenja

 

Prof. Dr Sonja Radenković

VI sesija: Hematološke komplikacije kod bolesti srca i bubregamehanizam i lečenje

(09:25 - 10:05)

 

09:25 – 09:40

Molekularne osnove anemije u Covid-19 infekciji

 

Dr Antonio Belassi MD PhD

09:40 – 09:55

Sadašnjost i budućnost lečenja anemije kod pacijenata sa srčanim ibubrežnim oboljenjima

 

Dr Milica Petrović MD PhD

09:55 – 10:05

Diskusija

 

 

10:05 –

10:35

Plenarno predavanje

Trajna tragedija nedostatka gvožđa u srčanoj insuficijenciji.Nije traženo, nije nađeno, nije lečeno ili je lečeno na pogrešan način

 

Prof. Dr Donald Silverberg

10:3510:50

Pauza

 

 


 

10:5012:25

Edukativni seminar

Pitajte stručnjake!

10:50 – 11:05

Značaj prediktora oštećenja srca kod pacijenata sa Covid-19 infekcijom

 

Prof. Dr Nataša Marković-Nikolić

11:05 – 11:20

Značaj funkcionalnih CVS testova u proceni i lečenju pacijenata sa Covid-19 i kardiovaskularnim komplikacijama

 

Prof. Dr Milica Dekleva

11:20 – 11:35

Da li je potrebno merenje glomerulske filtracije kod pacijenata sa akutnim respiratornim sindromom?

 

Prof. Dr Robert Ekart

11:35 – 12:00

Povezanost redox biomarkera sa nalazima oštećenja više organa u Covid-19

 

Prof. Dr Tatjana Simić

12:00 – 12:15

Magnetna rezonanca u kardiologiji

 

Dr Nikola Laban

12:15 – 12:25

Pitanja i odgovori

 

 

12:25 – 13:10

Mini simpozijum: Upotreba suplemenata danasneophodnost ili moda?

 

 

13:10

Slobodne aktivnosti

 

 


 

Nedelja 19.09.2021

 

VII sesija: Covid-19 kod pacijenata sa transplantiranim bubregom – rano otkrivanje, mehanizmi, lečenje i zaštita

(8:00-8:55)

 

8:008:15

Stratisfikacija faktora rizika kod pacijenata sa transplantiranim bubregom

 

Dr Neven Vavić

8:15 – 8:30

Covid-19 pneumonija kod pacijenata sa transplantiranim bubregom- terapijski izazov

 

Assist. Prof. Dr Branka Mitić

8:30 – 8:45

Covid-19 i transplantacija bubrega: Ishodi, imunosupresija, praćenje i operativni izazov

 

Prof. Dr Jadranka Buturović-Ponikvar

8:45 – 8:55

Diskusija

 

 

          VIII sesija: Diabetes mellitus, Covid-19

i kardiorenalna oštećenja

(8:55 - 10:20)

 

8:55 – 9:10

Efekti Covid-19 na kardiorenalni system kod pacijenata sa diabetes mellitusom

 

Dr Radmila Novaković MDPhD

9:10 – 9:25

Zašto su pacijenti sa dijabetesom i Covid-19 visokorizična populacija kada uzmemo u obzir ishod bolesti?

 

Dr Zorica Rašić MD PhD

9:25 – 9:40

Uticaj COVID-19 na dijabetesnu bolest bubrega

 

Prof. Dr Sebastjan Bevc

9:40 – 9:55

Novi aspekti lečenja diabetes mellitus-a – da li smo na putu preventivne terapije kardiorenalnih oštećenja?

 

Prof. Dr Slobodan Antić

9:55 –

10:10

DPP-4 inhibitori u prevenciji/lečenju plućne fibroze, srčanih i bubrežnih oštećenja izazvanih Covid-19 : Mehanizam delovanja

 

Assist. Katarina Tomović

10:10 –

10:20

Diskusija

 

 

10:2010:35

Pauza

 

 


 

IX sesija: Covid-19 i hipertenzija:

Šta znamo, a šta ne znamo

(10:35 – 11:30)

 

10:35 – 11:05

RAA sistem kao priča bez kraja – koje su njegove kliničke implikacije za plućna, kardiovaskularna i bubrežna oštećenja?

Uticaj RAAS inhibitora na ishod kod Covid-19 pacijenata

 

Prof. Dr Vassilios Vassiliou MD PhD

11:05 – 11:20

Hiperaktivnost simpatičkog nervnog sistema kod hipertenzije i kardiorenalnih komplikacija

 

Prof. Dr Sonja Radenković

11:20 – 11:30

Diskusija

 

 

11:30 – 11:40

Pauza

 

 

11:40 – 12:10

Forum za mlade lekare

Mladi u kardionefrologiji

 

12:10 – 12:55

OKRUGLI STO

Pulmo-Kardio-Bubrežna oštećenja danas – koliko smo daleko od pravog rešenja problema?

Moderatori

Prof. Dr Sonja Radenković

Prof. Dr Mario Timio

Prof. Dr Goran Koracević

Assist. Prof. Dr Branka Mitić

Dr Neven Vavić

12:55 – 13:55

Zaključci i zatvaranje kongresa

 

 

 

 

 

Smeštaj 2021

Organizacioni odbor je obezbedio za smeštaj učesnika kongresa dve hotelske jedinice:

1. Hotel "Alma" je stavio svoje kapacitete na raspolaganje po specijalnim cenama za učesnike „Karnef“.

Nalazi se u centru Pirota na 15 minuta  laganog hoda od hotela „Ana Lux Spa“ u kome se održava Kongres. 

Hotel raspolaže sa 23 sobe, cena smeštaja iznosi 1750 RSD po osobi bez obzira na izbor sobe.

U cenu je uračunat PDV, boravišna taksa, osiguranje i doručak. Rezervaciju smeštaja obaviti najkasnije do 1. septembra telefonskim putem ili preko zvanične internet stranice. Prilikom rezervacije pozvati se na "Karnef"

 

Telefon: 010/319-313

Link stranice (rezervacija i galerija slika): http://hotelalma.rs/ 

Adresa: Nikole Pašića 201, 18300, Pirot, Srbija

 

2. Hotel "Sin kom"

Hotel se nalazi u samom centru Pirota na 5-10 minuta  laganog hoda od hotela „Ana Lux Spa“ u kome se održava Kongres. 

Cene smeštaja na bazi noćenja sa doručkom (švedski sto).

 

Tip sobe N/D

RSD

Jednokrevetna soba- comfort

4100

Jednokrevetna soba- francuski ležaj

3100

Dvokrevetna soba- comfort

4900

Dvokrevetna soba- francuski ležaj

4100

 

U cenu je uračunat PDV, boravišna taksa i osiguranje. Rezervaciju smeštaja obaviti u najkraćem roku zbog mogućnosti popunjavanja kapaciteta. 

Rezervaciju izvršiti elektronskim putem   Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

ili telefonom: 010/322-505

Adresa: Nikole Pašića bb, 18300, Pirot, Srbija

Prilikom rezervacije pozvati se na „Karnef“
Galerija slika: 
www.hotel-sinkom.com

 

Poziv za dodelu nagrada

 

Udruženje za kardionefrologiju Srbije


KARNEF

 

Poštovane koleginice i kolege,

pozivam Vas da konkurišete za nagrade za najbolje publikacije u 2020. godini u oblasti kardionefrologije.

Neophodno je da bar jedan od koautora publikacije koja se nominuje za nagradu bude član Udruženja za kardionefrologiju Srbije.

Molim Vas da predložene radove pošaljete do 01..03.2021. godine na e-mail adresu:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. .

Nagrade će biti svečano dodeljene na Petom međunarodnom kongresu kardionefrologije i hipertenzije - Karnef 2021.

 

Predsednik Udruženja za kardionefrologiju Srbije

 

Prof. dr Sonja Radenković

 

Nagrađene publikacije za 2020.

 Udruženje za kardionefrologiju Srbije

 KARNEF

 

 

 Poštovane koleginice i kolege,

 

Po javnom pozivu, Udruženje za kardionefrologiju Srbije, dodelilo je nagrade za tri najbolje objavljene publikacije u oblasti kardionefrologije za 2020. godinu.

 

Prva nagrada

Claudio Ronco, ThiagZo Reis, Faeq Husain-Syed:

Management of acute kidney injury in patients with COVID-19. The Lancet Respiratory Medicine 2020; 8: 738-742. doi: 10.1016/ S2213-2600(20)30229-0 (IF 25,094)

 

Druga nagrada

Reinhold Kreutz, Engi Abd El-Hady Algharably, Michel Azizi,Piotr Dobrowolski, Tomasz Guzik, Andrzej Januszewicz, Alexandre Persu, Aleksander Prejbisz, Thomas Gu ̈nther Riemer, Ji-Guang Wan, Michel Burnier.

Hypertension, the renin-angiotensin system, and the risk of lower respiratory tract infections and lung injury: implications for COVID-19. Cardiovascular Research 2020; 116: 1688-1699. doi: 10.1093/cvr/cvaa097 (IF 8,168)

 

Treća nagrada

Bernard Canaud, Allan Collins, Frank Maddux.

The renal replacement therapy landscape in 2030: reducing the global cardiovascular burden in dialysis patients. Nephrology Dialysis Transplantion 2020; 35: ii51-ii57. doi: 10.1093/ndt/gfaa005 (IF 4,531)

 

 

 

 

 

Predsednik Udruženja za kardionefrologiju Srbije,

 

Prof. dr Sonja Radenković

Instrukcije za pripremu radova za štampu

Poštovane kolege, u prilogu se nalaze instrukcije za pripremu radova za KARNEF 2021. Ukoliko imate dodatnih pitanja, molimo Vas da se obratite Naučnom Odboru skupa.

Za sve prijavljene radove se pretpostavlja da su prethodno neobjavljivani, osim ako se to eksplicitno ne navede.
Potrebno je da je svaki autor dovoljno učestvovao u radu kako bi preuzeo odgovornost za sadžaj rada. Učešće u radu podrazumeva dizajn ili analizu i interpretaciju podataka ili i jedno i drugo.
Radovi se prijavljuju kao Microsoft Word dokumenti.

Tekst
Redosled teksta treba da bude sledeći:

1. Naslovna strana koja sadrži:

    • Naslov rada
    • Temu i njen redni broj
    • Podatke o autoru i koautorima
    • Ime i ostali podaci (adresa, telefon, fax, email adresa) glavnog autora treba da budu podvučeni.

2. Apstrakt rada dužine 250 reči na engleskom i na srpskom jeziku treba da bude na posebnoj strani. Apstrakt treba da sadrži četiri paragrafa: uvodpacijenti i metoderezultati  i zaključak.


3. Ključne reči: ne više od 6 reči koje karakterišu glavne teme rada.


4. Na novoj strani: uvodpacijenti i metoderezultatidiskusijareferencetabelelegenda za slike i tabele. Sve stranice treba da budu numerisane. Glavni naslovi treba da budu na posebnoj liniji.
Sve statističke metode treba detaljno da budu opisane u sekciji pacijenti i metode, i sve ne poopšte poznate metode treba da budu u potpunosti objašnjene ili potkrepljene referencama.

 

Tabele
Tabele treba da budu na posebnim stranicama i to nakon liste referenci. Sve tabele moraju biti numerisane i svaka treba da ima svoj kratak naslov. Tekst treba da sadrži reference na tabele koje moraju biti jednostavne i informacije sadržane u tabelama ne treba da se ponavljaju u tekstu.

 

Slike
Slike treba da budu ili uključne u rad ili poslate kao .tif fajlovi. Potrebna rezolucija: 1200 dpi za crteže i 300 dpi za slike u boji. Ako se slika šalje kao .tif fajl, ime fajla treba da sadrži broj slike i njen naslov.

Primer: Slika_3_Distribucija_krvnog_pritiska_u_toku_24h.

Kadgod je to moguće, slika treba da se uklopi u širinu jedne kolone teksta, što je 80 mm.

 

Skraćenice
Skraćenice ne treba upotrebljavati u naslovima. Savetuje se autorima da izbegavaju preteranu upotrebu neustaljenih skraćenica.

 

Naučne merne jedinice
Sve naučne merne jedinice moraju biti u SI jedinicama.

 

Reference
Reference treba da budu numerisane po redosledu kako se pojavljuju u tekstu. Na kraju rada treba da postoji potpuna lista referenci gde su imenovani svi autori, osim ako ih je šest ili više kada treba navesti samo prva tri autora. Imena autora treba da budu praćena naslovom rada, nazivom časopisa, godinom publikacije, brojem izdanja i brojem prve i poslednje stranice rada.

Primeri:

1. Wing AJ, Broyer M, Brunner FP et al. Combined report on regular dialysis and transplantation in Europe. Proc Eur Dial Transplant Assoc 1983; 20: 5-78.

Knjige:
2. Roberts NK. The cardiac conducting system and the His bundle electrogram. Appleton-Century-Crofts, New York, 1981: 49-56.

Odlomci knjiga:
3. Rycroft RJG, Calnan CD. Facial rashes among visual display unit (VDU) operations. In: Pearce BG (ed), Health hazards of VDUs. Willey, London, 1984: 13-15.

Slanje radova
Konačnu verziju rada treba poslati na sledeću adresu: 
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

 

 

Vi ste ovde: Home karnef 2021 ss