KARNEF

Udruženje za kardionefrologiju Srbije
KARNEF

Instrukcije za pripremu radova za štampu

Poštovane kolege, u prilogu se nalaze instrukcije za pripremu radova za KARNEF 2021. Ukoliko imate dodatnih pitanja, molimo Vas da se obratite Naučnom Odboru skupa.

Za sve prijavljene radove se pretpostavlja da su prethodno neobjavljivani, osim ako se to eksplicitno ne navede.
Potrebno je da je svaki autor dovoljno učestvovao u radu kako bi preuzeo odgovornost za sadžaj rada. Učešće u radu podrazumeva dizajn ili analizu i interpretaciju podataka ili i jedno i drugo.
Radovi se prijavljuju kao Microsoft Word dokumenti.

Tekst
Redosled teksta treba da bude sledeći:

1. Naslovna strana koja sadrži:

    • Naslov rada
    • Temu i njen redni broj
    • Podatke o autoru i koautorima
    • Ime i ostali podaci (adresa, telefon, fax, email adresa) glavnog autora treba da budu podvučeni.

2. Apstrakt rada dužine 250 reči na engleskom i na srpskom jeziku treba da bude na posebnoj strani. Apstrakt treba da sadrži četiri paragrafa: uvodpacijenti i metoderezultati  i zaključak.


3. Ključne reči: ne više od 6 reči koje karakterišu glavne teme rada.


4. Na novoj strani: uvodpacijenti i metoderezultatidiskusijareferencetabelelegenda za slike i tabele. Sve stranice treba da budu numerisane. Glavni naslovi treba da budu na posebnoj liniji.
Sve statističke metode treba detaljno da budu opisane u sekciji pacijenti i metode, i sve ne poopšte poznate metode treba da budu u potpunosti objašnjene ili potkrepljene referencama.

 

Tabele
Tabele treba da budu na posebnim stranicama i to nakon liste referenci. Sve tabele moraju biti numerisane i svaka treba da ima svoj kratak naslov. Tekst treba da sadrži reference na tabele koje moraju biti jednostavne i informacije sadržane u tabelama ne treba da se ponavljaju u tekstu.

 

Slike
Slike treba da budu ili uključne u rad ili poslate kao .tif fajlovi. Potrebna rezolucija: 1200 dpi za crteže i 300 dpi za slike u boji. Ako se slika šalje kao .tif fajl, ime fajla treba da sadrži broj slike i njen naslov.

Primer: Slika_3_Distribucija_krvnog_pritiska_u_toku_24h.

Kadgod je to moguće, slika treba da se uklopi u širinu jedne kolone teksta, što je 80 mm.

 

Skraćenice
Skraćenice ne treba upotrebljavati u naslovima. Savetuje se autorima da izbegavaju preteranu upotrebu neustaljenih skraćenica.

 

Naučne merne jedinice
Sve naučne merne jedinice moraju biti u SI jedinicama.

 

Reference
Reference treba da budu numerisane po redosledu kako se pojavljuju u tekstu. Na kraju rada treba da postoji potpuna lista referenci gde su imenovani svi autori, osim ako ih je šest ili više kada treba navesti samo prva tri autora. Imena autora treba da budu praćena naslovom rada, nazivom časopisa, godinom publikacije, brojem izdanja i brojem prve i poslednje stranice rada.

Primeri:

1. Wing AJ, Broyer M, Brunner FP et al. Combined report on regular dialysis and transplantation in Europe. Proc Eur Dial Transplant Assoc 1983; 20: 5-78.

Knjige:
2. Roberts NK. The cardiac conducting system and the His bundle electrogram. Appleton-Century-Crofts, New York, 1981: 49-56.

Odlomci knjiga:
3. Rycroft RJG, Calnan CD. Facial rashes among visual display unit (VDU) operations. In: Pearce BG (ed), Health hazards of VDUs. Willey, London, 1984: 13-15.

Slanje radova
Konačnu verziju rada treba poslati na sledeću adresu: 
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

 

 

Slanje sažetaka

Rok za slanje sažetaka je 15.06.2021. 24:00h. Molimo Vas da pažljivo proučite uputstva za pripremu navedena u produžetku.

Svi poslati sažeci podležu recenziji. Samo oni prihvaćeni od strane recenzenata biće štampani kao radovi u celini u zborniku radova M30 i prihvaćeni za poster ili usmenu prezentaciju na Kongresu.

Autori će biti obavešteni o rezultatima recenzije do 01.07.2021. Za autore čiji sažeci budu prihvaćeni, rok za slanje radova u celini je 1.08.2021.

 

Molimo Vas da pažljivo proučite uputstva za pripremu navedena u produžetku.

Svi sažeci salju se isključivo putem elektronske pošte, na email adresu  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. . U naslovu poruke obavezno navesti ime i prezime vodećeg autora, kao i naziv institucije u kojoj radi. Uz email poruku priključiti fajl koji sadrži sam sažetak u MS Word for Windows formatu. Veličina stranice treba da bude A4 (210x297mm), sa marginama od 3cm sa leve i desne strane, orijentacija "Portrait". Font Arial, veličina fonta 10 (bez izuzetaka za naslove i sl.). 

Na prvoj strani navesti sledeće informacije:

1.        Ime, prezime, naziv i adresu institucije, kontakt adresu, telefonski broj i email adresu vodećeg autora.

2.        Imena, prezimena i nazive institucija (uključujući adrese) koautora.

3.        Redni broj i naziv odabrane tematske oblasti.

4.        Naziv rada - sažetka na engleskom i srpskom jeziku.

 

Važno: U nazivu rada NE koristiti skraćenice, osim kada je to apsolutno neophodno.

Druga strana treba da sadrži:

1.        Naziv rada - sažetka, na engleskom i srpskom jeziku

2.        Tekst sažetka, na engleskom i srpskom jeziku.

 

Važno: Na drugoj strani nikako NE navoditi imena autora, koautora i institucija u kojima rade. Skraćenice, ukoliko su korišćene, treba da budu definisane pri njihovom prvom pojavljivanju u tekstu (pri čemu skrećenicu treba navesti u zagradi), s tim što bi trebalo izbegavati one koje nisu opšte prihvaćene. 
Koristiti SI (Systeme Internationale) jedinice, kada god je to moguće.

Tekst sažetka može imati najviše 30 redova. Tekst sažetka podeliti u sledeće sekcije:

1.        Uvod

2.        Pacijenti i metode

3.        Rezultati

4.        Zaključak

 

Glavne teme kongresa

1.  Kardiovaskularni sistem i COVID-19

2.  Bubreg i COVID-19

3.  Pulmo-kardio-bubrežna interakcija u COVID-19

4.  Šta je važno za razumevanje faktora rizika i markera za pojavu pridruženih bolesti srca i bubrega kod infekcije COVID-19?

5.  Hematološke komplikacije kod bolesti srca i bubrega - uzrokovane koronavirusom - mehanizmi i lečenje

6.  COVID-19 kod bolesnika sa transplantacijom bubrega - rano otkrivanje, mehanizmi, lečenje i zaštita

7.  Dijabetes melitus, COVID-19 i kardiorenalna oštećenja

8.  COVID-19 i hipertenzija: Šta znamo,a šta ne znamo?

9.  Pulmonarni i reno-pulmonarni sindrom posmatran sa aspekta diferencijalne dijagnoze i lečenja

10.  Biomarkeri povezani sa napredovanjem bolesti COVID-19

11.  Pulmo-kardiorenalna oštećenja danas- koliko smo daleko od stvarnog rešenja problema?

12. Eksperimentalna kardionefrologija

 

Slobodna saopštenja

Pozivamo Vas da aktivno učestvujete u radu Kongresa, kao autori radova koji će biti saopšteni u okviru poster sesija i foruma za mlade

Autori se opredeljuju za jednu od ponuđenih tematskih oblasti:

1.    Etiopatogenetski mehanizmi multiorgan  oštećenja u Covid -19

2.    Klinićke manifestacije Covid-19-komplikacija na kardiovaskularnom sistemu

3.    Covid – 19  infekcija i bubreg

4.    Covid-19 infekcija kod pacijenata na hroničnom hemodijaliznom programu

5.    Etiopatogenetski aspekti pulmo-kardio renalne interakcije

6.    Abnormalnosti  u koagulacionom statusu kod  Covid-19 i kardiorenalna oštećanja

7.    Kardionefrologija u svakodnevnoj  kliničkoj praksi -Prikaz kliničkih  slučajeva

8.    Dijagnostički i diferancijalno dijagnostički kriterijumi  procene pulmo kardiorenalnih oštećenja

9.    Nefarmakološka i farmakološka terapija pulmo- kardio-renalnih komplikacija u  Covidom-19

10.     Eksperimentalna kardionefrologija

Poziv i uslovi učešća

Peti međunarodni kongres kardionefrologije održaće se od 17. do 19. septembra 2021. godine u Pirotu, u organizaciji Udruženja za kardionefrologiju Srbije.

 

Kongres je akreditovan za lekare, farmaceute i biohemičare sa sledećim brojem  bodova: 

1. Pasivno učešće: 10

2. Aktivno učešće (poster  prezentacija): 11

3. Za usmeno izlaganje: 13

4. Pozvani predavači: 15 

 

Vaše prisustvo i učesće na Kongresu zahteva da se registrujete

 

Registracija ušesnika Kongresa moguća je uz uplatu kotizacaja :

-Za istraživače, doktorante i specijalizante (uz adekvatan dokaz),  kotizacija je 3500 RSD do 31.07.2021, a nakon tog roka je 5000 RSD. 

 -Za ostale učesnike (grupa od 10 i više) kotizacija je 5000 RSD do 31.07.2021, a posle tog roka je 7000 RSD.

 -Pojedinačne kotizacije do 31.7.2021. su 7000 RSD, a nakon tog roka su 9000 RSD. 

 

Uplata kotizacija

Kotizacije uplatiti na račun Udruženja za kardionefrologiju Srbije.

Broj računa: 105000000002254988-Karnef, AIK banka

 

Napomene: 

1. Na uplatnici, polje model ostaviti prazno, a u polje poziv na broj upisati broj licence ili matični broj.

2. Ako do sada niste bili član Udruženja– registrujte se i učlanite u Udruženje za kardionefrologiju Srbije. Ovim stičete pravo da aktivno učestvujete u radu Udruženja, prisustvujete skupštini Udruženja, predlažete i birate članove predsedništva. 

 

Učlanjenje je besplatno, a PRIJAVA se podnosi online.

Vi ste ovde: Home karnef 2021 ss